Privacyverklaring

Privacyverklaring Focks Labels

Versie 4 – 11 mei 2021

Deze Privacy Policy geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Focks Labels. Focks Labels behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen.

Inhoud:

 1. Bescherming persoonsgegevens
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij, doelen en grondslag
 3. Gegevensverzameling
 4. Bewaartermijn
 5. Toegang door derden
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
 8. Contact met de verwerkingsverantwoordelijke

1) Bescherming persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan ook andere informatie zijn zoals IP-adres, aankoopgedrag, informatie over levensstijl of voorkeuren zoals hobby’s en interesses. Gegevens over gezondheid worden ook wel ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Deze vereisen vanwege hun gevoeligheid extra toestemming en bescherming.

AVG
In de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Sinds die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

Dat betekent dat we u dienen te informeren over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom, hoe lang we deze bewaren, met wie we dit delen, hoe deze beveiligd zijn en wat uw rechten zijn.

2) Welke persoonsgegevens verwerken wij, doelen en grondslag

Onze website www.focks.nl en webshop www.focks-webshop.nl zijn bedoeld voor volwassenen en bedrijven.
Focks Labels verzamelt uitsluitend deze persoonsgegevens:

 • Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 • Titel (heer/mevrouw) – geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Functienaam
 • E-mailadres
 • Adres (bezoekadres, leveradres, factuuradres)
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

De doelen om deze persoonsgegevens te verwerken zijn:

 • Het verwerken van uw offerte aanvraag;
 • Het toesturen van monsters / brochures die u hebt aangevraagd;
 • Het uitvoeren van uw bestelling / afleveren goederen;
 • De afhandeling van uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten;
 • Informeren over wijzigingen in producten of diensten;
 • Nieuwsbrieven over producten / diensten te kunnen versturen. Voor de nieuwsbrieven kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link onderaan in de e-mail.
 • Uitvoeren van administratieve diensten, het verwerken van betalingsopdrachten, etc.

De ‘grondslag’ of de reden voor het verwerken van persoonsgegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3) Gegevensverzameling

Hoe verzamelen wij deze gegevens?
Deze gegevens verkrijgen wij rechtstreeks van u:

 • wanneer u direct contact met ons opneemt via:
  • telefoon
  • e-mail
  • sociale media
 • via uw visitekaartje dat u ons heeft gegeven
 • via deze formulieren op de website:
  • Contactformulier
  • Offerteformulier
  • Brochure aanvraagformulier
  • Prijslijst aanvraagformulier
 • via de webshop:
  • Contactformulier
  • Bestelling invoeren
  • Account aanmaken

U kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens verwerken volgens de wet op gegevensverwerking.

Wij kopen geen persoonsgegevens van andere organisaties.

Mochten we persoonsgegevens gaan gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen, dan zullen wij u om toestemming vragen.

4) Bewaartermijn

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden bewaard vanaf het moment van uw eerste contact met ons.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw bestelhistorie blijft bewaard, zodat wij snel nieuwe orders voor u kunnen uitvoeren, tenzij u aangeeft dat wij deze gegevens moeten verwijderen of anonimiseren.
Bij het versturen van de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt.

Bij deze formulieren van de website (nieuwsbrief aanmelding, brochure aanvraag, prijslijst aanvraag) worden uw gegevens automatisch na 1 maand uit het systeem van de website verwijderd.

5)     Toegang door derden

Onze medewerkers hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten.
Wij delen uitsluitend persoonsgegevens met leveranciers ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld indien orders gepersonaliseerd moeten worden of als er door een ander bedrijf een levering rechtstreeks naar uw bedrijf verstuurd moet worden.
We delen uw persoonsgegevens alleen met vertrouwde derden die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan u. Deze dienstverleners helpen ons om deze taken uit te voeren:

 • administratieve activiteiten
 • het technisch beheer van onze websites
 • IT-beheer

Uw betalingsgerelateerde persoonsgegevens worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van betalingen (Mollie) en indien nodig voor het verifiëren van identiteit en krediet-/betalingsstatus.
Uw BTW nummer wordt gecheckt via de website van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

Medewerkers en derden zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Focks Labels zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

6) Beveiliging

Focks Labels heeft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonsgegevens.

In geen geval kan Focks Labels aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

7) Uw rechten

Het staat u vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Focks Labels. U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens in te zien, door ons te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Indien u verwerking van uw persoonsgegevens weigert, of beperkt of wil laten verwijderen, wijzen wij u erop dat dit de levering van bepaalde diensten en producten erg ingewikkeld of onmogelijk kan maken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

U kunt via telefoon, e-mail en brief een verzoek indienen tot inzage, correctie, bezwaar en verwijdering van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Wij zullen deze verzoeken binnen 4 weken beantwoorden.

Mocht u van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie:

Bekijk hier de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor het gebruik van cookies op onze website, bekijk hier onze cookieverklaring

8) Contact met de verwerkingsverantwoordelijke

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u een verzoek indienen?
Neem dan contact met ons op:

Focks Labels
Wiekenweg 44-L
3815 KL Amersfoort
Tel: +31 (0)33 741 00 47
info@focks.nl

Kvk Amersfoort: 81451997